Egzamin ósmoklasisty dla nauczyciela

Co każdy będący w zespole nadzorującym egzamin wiedzieć powinien


Pamiętam, kiedy kilka lat temu po raz pierwszy byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty, czułam się bardziej zestresowana niż wtedy, gdy jako uczennica pisałam egzaminy gimnazjalne czy maturę. Dzisiaj wiem, że nie ma się czym stresować, pod warunkiem, że jest się dobrze przygotowanym. Każdy będący członkiem komisji nadzorującej egzamin powinien dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępnymi tutaj >. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego stresu, ponieważ dokładnie wiemy, co nas czeka i czego można się spodziewać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale możemy zaopatrzyć się w niezbędną wiedzę, co robić krok po kroku i jak reagować, kiedy pojawią się nieoczekiwane sytuacje. Moim sposobem przyswojenia najważniejszych wytycznych jest przygotowanie sobie mini „ściągi”, która w czasie egzaminu pozwala mi czuć się spokojnie i kontrolować czy o niczym nie zapomniałam. Na końcu postu możecie pobrać moją “skrypt-ściągawkę” 🙂


Ale na początek kilka słów o samym egzaminie.

Egzamin ósmoklasisty:

 • jest egzaminem obowiązkowym – oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę,
 • egzaminu nie można nie zdać – nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać,
 • jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego). Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • odbywa się w maju, ale uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu,
 • jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, drugiego dnia – egzamin z matematyki, trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,
 • podstawowy czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów wynosi: 120 minut – język polski, 100 minut – matematyka, 90 minut – język obcy nowożytny,
 • istnieje możliwość wydłużenia czasu na egzaminie – więcej informacji o dostosowaniach do egzaminu – tutaj >,
 • na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę,
 • na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych,
 • w arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdują się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź),
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w dniu 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Więcej informacji o egzaminie – tutaj >


Bardzo istotne jest także zapoznanie się z komunikatami – wszystkie komunikaty dostępne – tutaj >


Egzamin krok po kroku – wskazówki dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących


DZIEŃ PRZED EGZAMINEM

Przygotowanie sal do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty:

 • usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących danego przedmiotu egzaminacyjnego,
 • ustawienie ponumerowanych stolików w taki sposób, aby każdy uczeń siedział osobno i pracował samodzielnie,
 • przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
 • przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów,
 • umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem,
 • przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego,
 • przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania.

Upewnienie się, że zostały przygotowane losy z numerami stolików (do wylosowania przez członka zespołu nadzorującego, w obecności zdających).


Ważne:

 • Jeżeli w sali przygotowane są stanowiska dla uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, można je wyłączyć z losowania.
 • Można zaplanować stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, dla ucznia spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu nadzorującego zezwoli uczestniczyć w egzaminie.

DZIEŃ EGZAMINU (Uwaga! W każdej szkole procedura może nieco różnić się od siebie.)

 • Stawienie się w szkole przewodniczącego/członka komisji o wyznaczonej godzinie (zwykle jest to godzina 8:00) i zgłoszenie się do pokoju Dyrektora w celu podpisania dokumentów.
 • Odebranie teczek z dokumentacją potrzebną na egzamin, w której znajdują się: kody uczniów, lista obecności (do wywieszenia na drzwiach każdej z sal), wykaz zdających z sali, protokół przebiegu egzaminu w danej sali.
 • Po otrzymaniu teczek, przewodniczący wraz z członkami komisji udają się do sal i sprawdzają  przygotowania sal do egzaminu. Następnie, przed wejściem do sali należy umieścić listę zdających w danej sali.
 • Warto, aby przewodniczący zespołu nadzorującego wyznaczył zadania pozostałym członkom zespołu, w zakresie pomocy uczniom przy kodowaniu i oddawaniu arkusza po zakończeniu pracy oraz zapewnienia warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu.

Przed wejściem do sali przewodniczący przypomina zdającym uczniom o:

 • zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń w tej sali (dotyczy to również członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów),
 • do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory, tj. długopis (lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (nie wolno korzystać z długopisów zmazywalnych), linijkę (w przypadku egzaminu z matematyki) oraz małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych,
 • należy mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

WEJŚCIE DO SALI EGZAMINACYJNEJ

 • O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, przewodniczący lub członek zespołu losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. 
 • Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, natomiast członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer stolika w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali należy przekazać im zestaw kodów (można zrobić to także przy rozdawaniu arkuszy, jednak lepiej przekazać kody wcześniej)uczniowie powinni sprawdzić prawidłowość swoich danych na kodach i w razie błędu zgłosić to członkowi zespołu nadzorującego. Dla każdego zdającego przewidziano 7 kodów kreskowych, w tym jeden kod zapasowy. Na każdy egzamin uczniowie potrzebują 2 kodów kreskowych do zamieszczenia na: pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego oraz na karcie odpowiedzi.

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje:

 • o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty (m.in. zakazie kontaktowania się ze sobą)
 • o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności,
 • o przeniesieniu odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dostosowaniami),
 • o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

ODBIÓR MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDSTAWICIELEM UCZNIÓW

Około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera arkusze egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (Dyrektora) wraz z przedstawicielem zdających. Materiały to:

 • arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej sali egzaminacyjnej,
 • inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (m.in. zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych).

PRZENIESIENIE MATERIAŁÓW DO SALI EGZAMINACYJNEJ I ROZDANIE ICH UCZNIOM

 • Przeniesienie razem z przedstawicielem uczniów materiałów egzaminacyjnych do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego rozdają arkusze egzaminacyjne.

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

 • o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego,
 • o sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi,
 • o sprawdzeniu, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
 • o sprawdzeniu poprawności numeru PESEL oraz zgodności kodu arkusza z kodem na naklejkach przygotowanych przez OKE.

Ważne:

Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. Informację o wymianie arkusza umieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.


KODOWANIE PRAC

Przed rozpoczęciem egzaminu w wyznaczonych miejscach arkusza, czyli na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.


Ważne:

 • W przypadku błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza zdający zwraca zespołowi nadzorującemu wadliwe naklejki.
 • W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje numer PESEL w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu adnotację o stwierdzeniu błędu.
 • Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.
 • W przypadku niezgodności kodu arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza, przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza, czy danemu uczniowi wydany został arkusz w odpowiedniej formie.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PISANIA EGZAMINU

 • Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.
 • Uczniowie, którzy korzystają z wszelkiego rodzaju dostosowań – czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 • Zapisanie na tablicy faktycznego czasu rozpoczęcia oraz zakończenia egzaminu – po czynnościach organizacyjnych, przewodniczący zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
 • W przypadku gdy członek zespołu nadzorującego odczytuje tekst powyżej 250 słów, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.
 • W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD.

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

 • język polski – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • matematyka – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut)
 • w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135).

SPÓŹNIONY UCZEŃ

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczeń zapoznaje się z instrukcją, sprawdza czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i czy zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej 


Ważne:

 • Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniom i po zakończeniu czynności organizacyjnych oraz po zakończeniu odtwarzania nagrań z płyty CD przelicza się wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz niewykorzystane oraz wadliwe płyty CD, a liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz liczbę niewykorzystanych i wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokole.

W CZASIE TRWANIA EGZAMINU

 • Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.
 • Uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 • Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 • Uczeń, który jest chory, może korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.
 • W sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów z dostosowaniami.

ZAKOŃCZENIE EGZAMINU

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy,
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
 • poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Ważne:

Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to.


Skład zespołu nadzorującego, w obecności zdających, zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.


Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i opuszczeniu sali przez uczniów, członkowie zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela uczniów:

 • odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających,
 • w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty polegającego na dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi.

Przewodniczący porządkuje i przelicza odebrane od uczniów arkusze, odnotowuje liczbę arkuszy w protokole, pakuje arkusze do bezpiecznej koperty, opisuje kopertę oraz przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu egzaminu. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator/obserwatorzy (jeżeli byli obecni).


Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego:

 • koperty zwrotne zawierające wszystkie arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez zdających – DO KOPERT PAKUJEMY TYLKO ARKUSZE UCZNIÓW,
 • wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD,
 • podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół przebiegu egzaminu,
 • uzupełniony wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej.

Egzamin można uznać za zakończony 🙂


Ważne:

 • Warto dokładnie przeanalizować Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu ósmoklasisty – załącznik 10 C (dostępny tutaj>), w którym krok po kroku zawarte są informacje, co dokładnie będzie sprawdzane przez obserwatora, który może pojawić się w czasie egzaminu i kontrolować jego przebieg. Jest to bardzo dobra “ściąga” dla nas, dzięki której możemy sprawdzić czy wszystkie czynności zostały przez nas wykonane.
 • Uwaga! Obserwator ma prawo w dowolnym czasie przed lub w trakcie egzaminu pojawić się w szkole i przeprowadzić obserwację w sali lub salach egzaminacyjnych. Czynności te wykonuje w sposób nie zakłócający pracy zdających – jest to zmiana względem lat ubiegłych.
 • Tożsamość obserwatora musi zostać przez nas sprawdzona!

SKRYPT DO POBRANIA


Dajcie znać jak Wasze nastroje przed egzaminami oraz czy przygotowany przeze mnie artykuł i skrypt są dla Was pomocne 🙂


4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *