Informacja o uczniu – ważny dokument ze szkoły do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Jak powinna wyglądać dobrze przygotowana informacja o uczniu?


Uczeń udający się do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania powinien otrzymać ze szkoły informację na temat jego funkcjonowania. Jako pedagog szkolny wiem, że przygotowanie tego typu dokumentu często bywa dla wychowawcy nie lada wyzwaniem. Nauczyciele nie do końca wiedzą, co zawrzeć w informacji o uczniu – czego na pewno nie powinno zabraknąć, a co nie jest koniecznością. Choć nie ma jednego, oficjalnego wzoru tego typu dokumentu, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, które z punktu widzenia diagnostów pracujących w poradni psychologiczno-pedagogicznej są niezwykle ważne. Trzeba mieć na uwadze, że im dokładniej i rzetelniej wychowawca przygotuje informację o uczniu, tym poradni łatwiej będzie przeprowadzić holistyczną diagnozę. Diagnosta spędza z uczniem tylko kilka godzin, dlatego nie będzie w stanie wychwycić wszystkiego tego, co nauczyciel czy wychowawca może zaobserwować w szkole, pracując z dzieckiem codziennie. Można zatem powiedzieć, że dobra diagnoza jest efektem właściwej współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną.


Jak powinna wyglądać procedura wydania informacji o uczniu przez szkołę?

Rodzic chcący uzyskać informację o funkcjonowaniu dziecka w szkole, w celu dostarczenia dokumentu do poradni psychologiczno-pedagogicznej przed badaniem dziecka, powinien zgłosić się z pisemną prośbą o wydanie informacji o uczniu do wychowawcy (zdaję sobie sprawę, że najczęściej wygląda to tak, iż rodzic nas o to prosi – ustnie, nie pisemnie). Wychowawca, we współpracy ze specjalistami (ewentualnie innymi nauczycielami) pracującymi z uczniem, przygotowuje informację (nie opinię! Opinia wydawana jest przez poradnię, która korzysta z narzędzi diagnostycznych. W szkole, gdzie nie przeprowadza się profesjonalnej diagnozy, nie mówimy o opinii, ale o informacji. Wyjątkiem są specjaliści, którzy w szkole korzystają z odpowiednich narzędzi i przeprowadzają diagnozy – np. logopedzi. W tym przypadku możemy mówić o opinii, którą dany specjalista potwierdza swoją pieczątką i podpisem). Wychowawca ma od 7 do 14 dni na przygotowanie informacji o uczniu, która przekazywana jest rodzicowi, w celu przedłożenia jej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  


Jak powinna wyglądać dobrze przygotowana prośba rodzica o wydanie informacji o uczniu?

Prawy górny róg: Miejscowość i data

Treść: Proszę o wydanie informacji (opinii, jeśli prośba kierowana jest do konkretnego specjalisty) o … (imię i nazwisko dziecka) celem przedłożenia jej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podpis rodzica.


Co powinna zawierać informacja o uczniu sporządzana przez wychowawcę?

  1. Dane ogólne dziecka – m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, jak długo nauczyciel ma kontakt z dzieckiem, np. „Chłopiec uczęszcza do szkoły od września br.”.
  2. Sylwetka, rozwój fizyczny, stan zdrowia dziecka – m.in. czy jest dzieckiem niskim/wysokim na tle grupy, czy posturą odbiega od normy rozwojowej, czy ma problemy z manipulacją, lokomocją, koordynacją ruchową, czy korzysta ze wsparcia lekarza specjalisty.

Uwaga! Nawet, jeśli nauczyciel ma wiedzę na temat leczenia psychiatrycznego ucznia, nie powinien pisać o tym w informacji do poradni. Tego typu kwestia powinna być przekazana w następujący sposób: „Z wywiadu z matką wynika, iż uczeń pozostaje pod opieką lekarza specjalisty”.

  1. Funkcje poznawczo-intelektualne – spostrzegawczość, pamięć, myślenie, mowa, wyobraźnia, uwaga.
  2. Sfera emocjonalno-uczuciowa – m.in. jak radzi sobie ze stresem oraz z emocjami, czy występuje płaczliwość, wybuchy złości, jak reaguje na niepowodzenia, czy podejmuje próby walki z niepowodzeniami, jak rozładowuje emocje.
  3. Sfera relacji społecznych – m.in. czy prezentuje postawę uległości, asertywności, czy potrafi współpracować, czy ma potrzebę dominacji, czy podejmuje role w zabawie. W tym miejscu warto wskazać nie tylko relacje z rówieśnikami, ale także z dorosłymi.
  4. Działania podjęte przez szkołę – należy wskazać, z jakich zajęć uczeń korzysta, jaką pomocą jest objęty, jakie działania wobec jego zachowania zostały podjęte, np. „Z uwagi na wyżej wymienione problemy podjęto następujące działania … Uczeń uczęszcza na zajęcia …”.
  5. Wskazanie, w jakim celu została sporządzona informacja: „Informację sporządzono na prośbę … (np. matki) celem przedłożenia jej w poradni psychologiczno-pedagogicznej”.

Mam nadzieję, że powyższe wskazówki ułatwią Wam konstruowanie informacji o uczniu. Pamiętajmy, że praca szkoły w tym zakresie ma ogromną wartość dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *