Obowiązek szkolny a obowiązek nauki

Czym różni się obowiązek szkolny od obowiązku nauki?


Z artykułu dowiesz się:

  • co to jest obowiązek szkolny,
  • na czym polega odroczenie obowiązku szkolnego i kogo może dotyczyć,
  • co to jest obowiązek nauki,
  • kogo dotyczy obowiązek szkolny i obowiązek nauki.


Obowiązek szkolny i obowiązek nauki reguluje ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. W rozdziale 2 Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień.


OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.


Odroczenie obowiązku szkolnego

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia.

Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.


Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia.

Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.


Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.


Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

  1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

OBOWIĄZEK NAUKI

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Innymi słowy obowiązek nauki dotyczy młodzieży w wieku 15-18 lat.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.


Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

  1. za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  2. przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

1 komentarz

  • Nauka języka obcego poprzez komunikację online niczym nie umniejsza wartości takiej edukacji – a wręcz moim zdaniem jest metoda rozbudzająca zainteresowania nauką – korzystanie z komunikatorów platform edukacyjnych czy lektora online niweluje często stres przed werbalizowaniem w obcym języku pozwala np. na powtarzanie materiału – bez stresu oceny przez nauczyciela , uczenie się języka poprzez niebezpośredni kontakt i możliwość powtarzania materiału językowego np. poprzez zabawę językiem to także naturalny proces edukacji małych dzieci. Atrakcyjność TI jest tu zgodna z duchem czasu – pamiętać jednak należy o zasadzie właściwego doboru materiału , przestrzegania reguł korzystania z TI a także o roli lektora – nauczyciela kierującego pracą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *