Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Co dzieje się z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej od momentu przyjęcia jej w szkole?


Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej placówce oświatowej może wyglądać nieco inaczej. Nie ma jednej, odgórnej procedury, która obowiązywałaby wszystkie placówki – każda szkoła czy przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według własnych wytycznych kierując się rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie jest aktem prawnym obligatoryjnym dla każdej placówki oświatowej.


Opinia wpływa do szkoły i co dalej?

Opinia, którą rodzic przekazuje do szkoły powinna zostać złożona w sekretariacie. Można to zrobić osobiście lub przesłać pocztą. W sekretariacie opinia taka zostaje opatrzona pieczątką szkoły oraz datą wpływu. I tutaj uwaga – data wpływu jest szczególnie istotna przy dostosowaniach do egzaminów ósmoklasistów.


Następnie sekretariat przekazuje opinię pedagogowi szkolnemu. Dobrze, jeśli pedagog posiada coś w rodzaju „rejestru opinii”, gdzie zapisywane są wszystkie nowe opinie, które przychodzą w danym roku szkolnym. Przykładowy wzór takiego dokumentu, który przygotowałam dla swoich potrzeb, możecie pobrać poniżej. Oczywiście wzór możecie dowolnie modyfikować, wedle swoich potrzeb 🙂


Dalej opinia powinna trafić do teczki ucznia znajdującej się, np. w segregatorze przypisanym do danej klasy, w którym znajdują się wszystkie opinie. Jeśli jest to pierwszy dokument tego ucznia, należy założyć mu teczkę. Wszystkie opinie powinny być w jednym miejscu, np. w szafie mieszczącej się w gabinecie pedagoga szkolnego. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich nauczycieli, a także w sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje szybko odnieść się do danego dokumentu.


Pedagog szkolny powinien poinformować nauczycieli uczących danego ucznia, a przede wszystkim wychowawcę klasy do której uczęszcza uczeń o nowym dokumencie, z którego treścią wszyscy nauczyciele uczący muszą się zapoznać. Wychowawca w dzienniku elektronicznym przy odpowiednim uczniu odnotowuje fakt posiadania przez niego opinii.


Kolejnym krokiem jest analiza przez pedagoga szkolnego zaleceń wynikających z opinii i uwzględnienie ich w „projekcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Projekt taki powinien zawierać imiona i nazwiska wszystkich uczniów posiadających dokument z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rodzaj zajęć, z których powinni korzystać uczniowie (wg zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu – pamiętajmy, że uczniowie z orzeczeniem również korzystają za zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej).  

“W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1–6 oraz ust. 3 pkt 1–4 – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.


O zajęciach z których uczeń powinien korzystać na terenie szkoły, zostaje poinformowany dyrektor szkoły oraz specjaliści, którzy będą prowadzić dane zajęcia z uczniem (np. logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog).

“Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych”.


Specjaliści przygotowują zgody na swoje zajęcia do podpisu przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Zgody zostają przekazane rodzicom (np. przez wychowawcę – w klasach młodszych lub samego ucznia – w klasach starszych).


Jeśli rodzic wyrazi zgodę na zajęcia, powinno zostać przygotowane pismo z informacją o udzielanym dziecku wsparciu, a więc m.in. z jakich zajęć uczeń korzysta w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kiedy zajęcia się odbywają, kto jest prowadzącym. 

“Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne”.


Decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach zawsze podejmuje rodzic – jeśli wyrazi zgodę, uczeń rozpoczyna zajęcia, jeśli nie, nawet kiedy w szkole jest opinia, uczeń nie korzysta z zajęć.

“O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia”.


Uczniowie posiadający opinię powinni mieć założone przez wychowawców specjalne teczki, np. „teczki potrzeb uczniów”, w których gromadzi się wszelką potrzebną dokumentację – „karty diagnozy potrzeb”, spisane dostosowania wymagań edukacyjnych, oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwykle jest to zadanie wychowawców, aby zebrać od wszystkich nauczycieli dostosowania wymagań edukacyjnych i przygotować niezbędne dokumenty. Każdy nauczyciel uczący dziecko z opinią, powinien potwierdzić swoim podpisem fakt zapoznania się z opinią bądź orzeczeniem danego ucznia.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniowi w formie zajęć wynikających z posiadanej przez niego opinii, a także poprzez zintegrowane działania nauczycieli podczas bieżącej pracy na lekcji. Nauczyciele podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych zobligowani są dostosowywać sposoby i metody pracy do możliwości psychofizycznych ucznia wg zaleceń z opinii.


Dokumentacja zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej

“Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- -pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy”.

W zależności od szkoły, dzienniki zajęć specjalistycznych prowadzone są w formie online (np. dziennik elektroniczny Librus) lub w formie papierowej. W dziennikach zapisuje się m.in. obecność uczniów na danych zajęciach, jak również realizowane tematy zajęć. 


Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jak wynika z rozporządzenia “nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia”.

Ocena efektywności zajęć prowadzonych z danym uczniem odbywa się w miarę potrzeb, jednak w praktyce ma to miejsce albo dwa razy w danym roku szkolnym (po pierwszym i po drugim okresie zajęć) lub też raz do roku (na zakończenie danego roku szkolnego). We wnioskach powinny zostać zawarte informacje dotyczącego tego, czy założone cele udało się zrealizować oraz czy prowadzone zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przyczyniły się do poprawy funkcjonowania ucznia. Jeśli uczeń powinien kontynuować zajęcia z pomocy, ocena efektywności powinna zawierać także wnioski do dalszej pracy. 

“W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia”.


Jestem ciekawa, jak w Waszych szkołach wygląda procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *