Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego

Komu przysługuje zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego?


Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, w tym z języka łacińskiego, nadal budzi sporo wątpliwości. Przyczyniły się do tego m.in. zmiany w przepisach prawa oświatowego, dokładnie w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, które weszły w życie we wrześniu 2023 r. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli usystematyzować wiedzę w tym zakresie.


Jak jest, czyli jakie przepisy prawa obowiązują od września 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych mówi o tym, że „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z uszkodzeniem słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie:

  • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  • albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – z których wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


Jak było, czyli istotna zmiana dotycząca uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, które obowiązywało do momentu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zezwalało na zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego na podstawie także orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynikała potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

Od 1 września 2023 r. nie ma możliwości zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Jest to istotna zmiana, o której trzeba pamiętać.


Czy istnieje możliwość zwolnienia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania z nauki drugiego języka obcego lub języka łacińskiego?

Tak, ale tylko w przypadku, jeżeli uczeń posiada dodatkowo opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której widnieje zapis o potrzebie zwolnienia go z nauki tych języków.

Jeżeli natomiast uczeń posiada zarówno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego albo języka łacińskiego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego wynika potrzeba zwolnienia z nauki tych języków.


Co powinien zrobić rodzic, jeśli chce zwolnić swoje dziecko z nauki drugiego języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego?

Rodzic powinien złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz z oryginałem opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginały są konieczne tylko w przypadku, kiedy szkoła nie posiada dokumentów ucznia – opinii lub orzeczenia, w swojej bazie. W większości przypadków w szkole jest już kopia opinii bądź orzeczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem, dlatego też sam wniosek rodzica jest wystarczający). Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego. W przypadku decyzji odmownej, rodzic ma prawo odwołać się do Kuratorium Oświaty.


Podsumowując


Źródła:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *