Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka z niepełnosprawnością

Ważny dokument dla ucznia


Z artykułu dowiesz się:

 • komu przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać takie orzeczenie,
 • co znajduje się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dla kogo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dziecku z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych), ale także dziecku niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym. Innymi słowy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymuje dziecko ze względu na rodzaj swojej niepełnosprawności. Zwykle są to dzieci:

 1. niesłyszące
 2. słabosłyszące
 3. niewidome
 4. słabowidzące
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi – o niepełnosprawności sprzężonej mówimy wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z wyżej wymienionych niepełnosprawności i każda z nich osobno kwalifikuje się do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Po co potrzebne?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego potrzebne jest do każdej placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko, aby mogło korzystać z specjalistycznej pomocy w postaci kształcenia specjalnego.


Gdzie uzyskać?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest przez rejonowe publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które są placówkami oświatowymi. W związku z tym pomoc świadczona przez poradnie jest nieodpłatna. Rodzic, który zgłasza dziecko do publicznej poradni na badania nie musi za nie płacić. Każda szkoła ma swoją poradnię rejonową, która udziela wsparcia i pomocy oraz diagnozuje dzieci (przeprowadza badania, wydaje opinie i orzeczenia). W sytuacji, kiedy dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły rodzice mogą zgłosić się do dowolnej poradni w miejscu swojego zamieszkania.


Co jest potrzebne, aby zgłosić się na badania?

Chcąc uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego trzeba zgłosić się do poradni z zaświadczeniem lekarskim, które potwierdza chorobę lub niepełnosprawność dziecka. Dobrze jest mieć ze sobą także opinie o dziecku uzyskaną z przedszkola lub szkoły (opinię powinni stworzyć nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole z dzieckiem, którzy znają jego trudności). Opinia nauczycieli jest o tyle istotna, iż nauczyciele jako specjaliści pracujący z dzieckiem na co dzień i dostrzegający jego problemy mogą wskazać wiele ważnych aspektów, które podczas krótkiego badania w poradni mogą zostać niedostrzeżone.


Co znajduje się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego?

W orzeczeniu znajdują się informacje dotyczące diagnozy dziecka, zalecanej formy terapii (rewalidacji) i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych, a niekiedy także sugestia co do formy edukacji (np. szkoła ogólnodostępna, integracyjna, specjalna). Jednak trzeba pamiętać o tym, że to w jakiej szkole dziecko będzie się kształcić zależy od decyzji rodziców (zapis w orzeczeniu jest tylko wskazówką). Organ prowadzący, czyli gmina (szkoły ogólnodostępne i integracyjne) lub powiat (szkoły specjalne) ma obowiązek zapewnić dziecku miejsce w wybranej przez rodziców placówce. Szkoła musi realizować postanowienia orzeczenia i nie może tutaj mówić o braku funduszy czy specjalistów, gdyż na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do samorządu przekazywane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dodatkowe pieniądze w postaci tzw. wag subwencyjnych. Niestety zgodnie z prawem organ prowadzący nie musi przekazać tych środków do szkoły, w której uczy się dziecko – jest to jego dobra wola. Dlatego też dyrektorzy szkół zawsze muszą wnioskować o dodatkowe środki finansowe na dzieci z orzeczeniami, aby móc zapewnić im fachową pomoc.


Jaka jest ważność orzeczenia?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na dany okres edukacyjny, np. na okres edukacji przedszkolnej, pierwszy etap edukacyjny (klasy 1-3), drugi etap edukacyjny (klasy 4-8) lub na okres szkoły ponadpodstawowej.


O tym jak wygląda kształcenie specjalne w szkole i na czym polega pomoc uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przeczytacie w kolejnym artykule (i prezentacji do pobrania) na który już dzisiaj serdecznie zapraszam 🙂


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *