Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami – cz. III

Współpraca pedagoga szkolnego z policją


Zapraszam na trzeci już artykuł z cyklu „Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami”. Pierwszy artykuł z tego cyklu – Współpraca pedagoga szkolnego z poradnią psychologiczno-pedagogiczną dostępny jest tutaj >

Drugi artykuł – Współpraca pedagoga szkolnego z miejskim/gminnym ośrodkiem pomocy społecznej dostępny tutaj > 


Kilka słów nt. policji

Policja w Polsce jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Stoi na straży bezpieczeństwa ludzi oraz zajmuje się utrzymaniem porządku publicznego. Współczesną polską policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Policjantom przysługuje szereg uprawnień, np. prawo legitymowania, zatrzymywania osób, przeszukiwania osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.


Współpraca policji ze szkołą, w tym z pedagogiem szkolnym

Policja jest jedną z instytucji współpracujących ze szkołą. Najczęściej to pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora odpowiedzialnego za kontakty z policją. Stała i bieżąca współpraca pedagoga szkolnego z policją zwykle skupia się wokół profilaktyki zagrożeń.


PREWENCJA

Pedagog szkolny może organizować na terenie szkoły spotkania dla uczniów z przedstawicielami policji (np. ze specjalistami ds. nieletnich) m.in. na temat zachowań ryzykownych, odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości czy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas tego typu prelekcji uczniowie informowani są o szkodliwości substancji, których używanie może prowadzić, np. do narkomanii oraz o skutkach uzależnień. Zwykle są to bardzo wartościowe spotkania, ponieważ policjant w mundurze budzi respekt i szacunek u uczniów.

Oprócz spotkań dla uczniów, w ramach współpracy prewencyjnej, pedagog szkolny może zorganizować także szkolenie dla rodziców czy rady pedagogicznej. W tym celu warto przeprowadzić wcześniej ankietę wśród zainteresowanych, co byłoby dla nich przydatne. Tematy prelekcji mogą dotyczyć m.in.:

 • rozpoznawania posiadania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi,
 • objawów świadczących o tym, że uczeń/dziecko może być pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • postępowania w sytuacji znalezienia substancji nielegalnych u ucznia,
 • postępowania w przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • odpowiedzialności prawnej nieletnich i praw dziecka,
 • reagowania w sytuacjach stwierdzenia demoralizacji ucznia,
 • ochrony dziecka przed niebezpieczeństwami w sieci,
 • postępowania w razie ucieczki z domu.

INFORMACJE O UCZNIACH

Współpracować ze szkołą powinien m.in. dzielnicowy w rejonie którego znajduje się szkoła. Jeśli w rodzinie jest przemoc i prowadzona procedura „Niebieskie Karty”, pedagog szkolny na bieżąco kontaktuje się z dzielnicowym, celem wymiany informacji o warunkach życia ucznia. Dodatkowo, w takiej sytuacji dzielnicowy często bierze udział w spotkaniach grup diagnostyczno-pomocowych oraz w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych, co daje możliwość komunikacji pedagoga z policją. Pedagog może także wymieniać informacje z policją o innych uczniach m.in. wykazujących przejawy niedostosowania społecznego, zaniedbanych wychowawczo czy krzywdzonych przez rówieśników.


POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, KTÓRE ZAISTNIAŁY NA TERENIE SZKOŁY

Oprócz współpracy w ramach działań profilaktycznych, zwykle to pedagog (jako przedstawiciel szkoły) odpowiada za informowanie policji o niepokojących zdarzeniach na terenie szkoły, np. przestępstwach, sytuacjach będących zagrożeniem dla życia i zdrowia innych, zachowaniach agresywnych uczniów, przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży, podejrzeniu używania lub rozprowadzania środków odurzających przez ucznia szkoły. Jeśli któraś z wymienionych sytuacji (oczywiście może ich być znacznie więcej) ma miejsce na terenie szkoły, pedagog powinien zgłosić sprawę policji, prosząc o interwencję oraz zbadanie sprawy.

Interwencja policji jest niezbędna w następujących sytuacjach:

 • posiadania przez uczniów narkotyków na terenie szkoły,
 • spożywania alkoholu lub innych niedozwolonych środków,
 • kradzieży,
 • wymuszeń,
 • zastraszania,
 • pobicia,
 • innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających na terenie szkoły albo w jej pobliżu.

Dobrą praktyką funkcjonującą w niektórych szkołach jest sporządzenie harmonogramu działań profilaktyczno-interwencyjnych w ramach współpracy szkoły z policją. Harmonogram powinien zawierać plan działań, które chce się zrealizować w danym roku szkolnym, uwzględniając potrzeby i zagrożenia występujące na terenie szkoły i w bliskim środowisku lokalnym. W harmonogramie warto także uwzględnić, jakie mają być efekty podjętych działań. Harmonogram powinien być opracowany na początku danego roku szkolnego.


Jestem ciekawa, jakie są Wasze działania w ramach współpracy z policją?


Źródło:

 • O Policji. Pobrano z: https://info.policja.pl/ (dostęp 14.06.2024).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *