Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole


Z artykułu dowiesz się:

  • co to są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • dla kogo są organizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • kto prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • jak wygląda organizacja tych zajęć,
  • jaki jest cel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.


Co to są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze?

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, obok zajęć specjalistycznych (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym), zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, a także zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.


W szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oznacza się skrótem „zdw” lub „ppp”. Niemniej jednak warto wziąć pod uwagę, że oznaczanie zajęć skrótem „ppp” jest niewystarczające i wprowadza zamęt (jako pedagog szkolny bardzo często spotykam się z tym, że rodzice nie wiedzą o jakie zajęcia tak naprawdę chodzi). Sam skrót „ppp” sugeruje, że są to zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogiczne i jest to prawda, jednak zajęć wchodzących w skład pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest więcej (o czym pisałam wyżej) – skąd zatem wiadomo o które konkretnie zajęcia chodzi? Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej posługiwać się skrótem „zdw”, który jednoznacznie określa z jaką formą zajęć mamy do czynienia – “zdw” = zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.


Dla kogo są organizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze?

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. W związku z tym zajęcie te organizuje się dla wszystkich uczniów, którzy mają problemy z opanowaniem materiału z danego przedmiotu (najczęściej z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego), a także dla uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której zalecona jest ta forma zajęć.


Ważne!

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są tylko w szkołach. Nie są przewidziane w przedszkolach i placówkach, jak inne formy pomocy psychologiczno-pedagogiczne (np. zajęcia specjalistyczne).


Kto prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze?

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są prowadzone przez nauczycieli danego przedmiotu.  W edukacji wczesnoszkolnej zajęcia prowadzone są przez nauczycieli-wychowawców klas 1-3, natomiast w klasach starszych (4-8) przez nauczycieli konkretnych przedmiotów, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki prowadzi nauczyciel matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego prowadzi nauczyciel języka polskiego itd.


Jak wygląda organizacja zajęć?

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są w grupach nieprzekraczających 8 uczniów. Zazwyczaj uczniowie będący w różnych klasach, ale na tym samym etapie edukacyjnym uczęszczają do tej samej grupy. Standardowy czas zajęć wynosi 45 minut, jednak czasami (w uzasadnionych przypadkach) zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut. Obecność ucznia jest odnotowywana na każdych zajęciach.


Jaki jest cel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych?

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mają na celu pomóc uczniom w opanowaniu i utrwaleniu wiedzy i umiejętności potrzebnych na danym etapie edukacyjnym. Najczęściej celem staje się uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych lub z konkretnych przedmiotów. Przyczyną zaległości mogą być zarówno słabsze możliwości intelektualne dziecka, jak również dłuższa nieobecność ucznia w szkole, spowodowana np. chorobą. Najprościej mówiąc zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mają pomóc uczniowi „nadrobić” zaległości w materiale z danego przedmiotu, aby mógł z sukcesem realizować swoją dalszą edukację.


Mam nadzieję, że teraz nie będzie już żadnych wątpliwości, czym są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *