Dziecko i zabawa

Dlaczego zabawa jest tak ważna w życiu każdego dziecka?


Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • co to jest zabawa i jakie są jej charakterystyczne cechy,
 • jakie są funkcje zabawy,
 • jakie są etapy rozwoju zabawy,
 • jak ocenić rozwój dziecka na podstawie zabawy,
 • jakie są rodzaje dziecięcych zabaw,
 • dlaczego dziecko powinno się bawić.


CO TO JEST ZABAWA?


Zabawa jest naturalną formą aktywności dziecka. Jest punktem wyjścia dla rozwoju dziecka, a więc innymi słowy, aby dziecko mogło się rozwijać musi się bawić.

Cechy charakteryzujące zabawę:

 • dobrowolna, nie wiąże się z przymusem,
 • jest przyjemnością,
 • zamknięta w określonych ramach czasu i przestrzeni,
 • zawiera element niepewności, niespodzianki i zaskoczenia,
 • zróżnicowana – tyle, ile pomysłów dziecka, tyle różnych zabaw,
 • zawiera konwencje i reguły,
 • występują elementy fikcyjne.

Dzieci w zabawie najczęściej odzwierciedlają to, co obserwują w świecie dorosłych, dlatego też zabawa może wiele powiedzieć o funkcjonowaniu środowiska domowego dziecka.


FUNKCJE ZABAWY

 • Poznawcza – umożliwia przekazywanie i nabywanie pojęć oraz wiedzy.
 • Funkcjonalna – pozwala na przygotowanie się do życia, uczy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami oraz radzenia sobie z problemami.
 • Komunikatywna – uczy komunikowania się z innymi – zarówno bycia rozumianym, jak i rozumienia innych.
 • Kompensacyjna – pozwala realizować potrzebę aktywności i działania.
 • Interpersonalna – pozwala na tzw. „wgląd w siebie”, a więc poznanie swoich mocnych i słabych stron, swoich możliwości i zdolności.
 • Terapeutyczna – pozwala rozładować napięcie, radzić sobie ze stresem oraz uzewnętrznić skrywane w sobie emocje.

ZABAWA A ROZWÓJ DZIECKA

Zabawa rozwija się wraz z dzieckiem, dlatego też brak zabawy lub zabawa w nieadekwatny dla danego wieku sposób może być sygnałem, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo.

 • Przed 3 r.ż. – zabawy są spontaniczne o charakterze manipulacyjnym, nie rządzą nimi żadne reguły, a czynnikiem inicjującym zabawę jest percepcja (zwykle wzrokowa lub/i słuchowa). Zabawa szybko się zmienia, gdyż dziecko błyskawicznie traci zainteresowanie.
 • Od 3 r.ż. – zabawa przenosi się do wyobraźni dziecka, zaczynają występować elementy fantazji, pojawia się „działanie na niby”.

ETAPY ROZWOJU ZABAWY

0-6 miesiąc życia:

 • Zainteresowaniem cieszą się zabawki kontrastowo-wizualne (biało-czarne, czerwone, zielone, błyszczące – ok. 2 miesiąca życia).
 • W tym okresie liczba zabawek nie powinna przekraczać 3 (dziecko nie potrafi dokonywać wyboru).
 • Jest to czas pobudzania aktywności i komunikacji dziecka (ok. 4 miesiąc życia).
 • Ważne jest nazywanie części ciała podczas codziennych czynności pielęgnacyjnych.

7-12 miesiąc życia:

 • W tym czasie występują przede wszystkim zabawy: paluszkowe, manipulacyjne, zabawa piłkami, kubkami, przedmiotami, które można pchać lub ciągnąć, zabawy z pokazywaniem, zabawy w chowanie przedmiotów, zabawa typu: jest – nie ma, dawanie – przyjmowanie.
 • W tym okresie dziecko skupia się na poznawaniu przestrzeni.
 • Pojawiają się pierwsze książeczki.

Ok. 1 r.ż. pojawia się zabawa funkcjonalna. Jest to rodzaj zabawy polegający na użyciu przedmiotów adekwatnie z ich przeznaczeniem (np. budowanie z klocków) lub łączenie przedmiotów w konwencjonalny sposób (np. mieszanie łyżeczką w kubeczku). Bardzo ważne znaczenie ma tutaj obserwacja dorosłych (uczenie się od innych).


12-24 miesiąc życia:

 • Rozpoczyna się czas z książeczką – oglądanie, pytanie, odpowiadanie.
 • Pojawiają się zabawy naprzemienne.
 • Dziecko bardzo lubi wszelkiego typu rymowanki, wyliczanki.
 • Bardzo duże znaczenie mają zabawy ruchowe, zabawy naśladowcze oraz zabawy przedmiotami codziennego użytku.
 • Dziecko chętnie bawi się klockami (buduje wieżę z 4-5 klocków) oraz małymi przedmiotami.
 • Uczy się chwytu przy pomocy łyżeczki oraz kredki.
 • Mile widziane są różnego typu układanki, dopasowywanki, a także proste zabawy konstrukcyjne.

Do 36 miesiąca życia:

 • Pojawiają się zabawy tematyczne z rówieśnikami.
 • W zabawach naśladowczych występują sekwencje – dziecko śpiewa, tańczy.
 • W tym okresie dziecko m.in. składa obrazek z połówek oraz z 3 części, dopasowuje kształt, kolor, wielkość, dobiera przedmioty do obrazka, układa przedmioty według jednej cechy, układa w pary.
 • Chętnie rysuje i opowiada treść rysunku.
 • Rzuca i łapie piłkę, a także jeździ na 3-kołowym rowerze.
 • Jest w stanie zbudować wieżę z klocków.

Około 2-3 r.ż. pojawia się zabawa symboliczna, czyli tzw. zabawa w udawanie. Pierwsze zabawy w udawanie odzwierciedlają często własne doświadczenia dzieci. Stopniowo pojawiają się w zabawie wydarzenia mniej rutynowe, np. zakupy czy wizyta u lekarza.


Powyżej 3 r.ż.

 • Występują zabawy naśladowcze przy piosence, rytmiczno-ruchowe.
 • Dziecko dobrze radzi sobie w zabawach z rozbudowanymi sekwencjami.
 • Zabawy stają się coraz ciekawsze – pojawiają się zabawy z regułami, zabawy tematyczne oraz zabawy językowe.

Około 3-4 r.ż. dzieci udają przy pomocy tworzonych w zabawie narracji. Przedmioty zaczynają odgrywać mniejszą rolę.

Zabawa w udawanie jest ważna również dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, kiedy dzieci biorą udział w grach z regułami.


RODZAJE ZABAW

 • Zabawy manipulacyjne – występują najwcześniej w rozwoju dziecka, gdyż pojawiają się w 4-5 miesiącu życia, co jest związane z kształtowaniem się sprawności chwytania. Początkowo dziecko ogląda, obserwuje i uczy się poznawać przedmioty po ich wyglądzie. Za pomocą dotyku poznaje ich powierzchnię i kształt (doświadczanie świata przez dotyk jest bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju dziecka). Dziecko poznaje przedmioty poprzez uderzanie i wydawane przez nie dźwięki. Wraz z rozwojem zaczyna działać za pomocą przedmiotów – wykonuje czynności danym przedmiotem zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabawy manipulacyjne służą rozwijaniu się myślenia przyczynowo-skutkowego oraz zaspakajają ciekawość świata.

 • Zabawy konstrukcyjne – są kolejnymi zabawami w rozwoju dziecka, kiedy dotychczasowa manipulacja staje się zabawą konstrukcyjną. Zabawy te polegają na tworzeniu „czegoś” z dowolnego materiału. Związane są z budowaniem, ale też z tworzenie nowych zabawek lub przerabianiem przedmiotów. Można zaliczyć tutaj m.in.: budowanie z klocków, rysowanie, pisanie, budowanie z piasku, z gliny, robienie wycinanek, układanie obrazków, robienie łańcuszków, puszczanie baniek mydlanych, rzucanie cieni na ścianę, ale także opowiadanie czy śpiew. Zabawy konstrukcyjne rozwijają wyobraźnię przestrzenną, myślenie techniczne oraz umożliwiają poznanie różnych tworzyw.

 • Zabawy tematyczne (iluzyjne, fikcyjne) – są to zabawy w odgrywanie roli, a więc zabawy dramatyczne, naśladowcze, twórcze i odtwórcze. Zabawy te umożliwiają dziecku poznanie ról społecznych, relacji międzyludzkich oraz przestrzeganie reguł. Zabawy tematyczne mocno współgrają z rozwojem dziecka – od bardzo prostych po stopniowo coraz dokładniejsze ustalenia i reguły, podejmowanie ról społecznych innych niż bezpośrednie otoczenie dziecka, używanie rzeczywistych przedmiotów charakterystycznych dla odgrywanej roli.

 • Zabawy dydaktyczne – to swego rodzaju rozrywka umysłowa. Zabawy te opierają się głównie na zagadkach, układankach, loteryjkach, segregowaniu oraz różnego typu grach edukacyjnych (m.in. planszowych, zręcznościowych). Ważny w tych zabawach jest fakt, że dziecko musi się podporządkować określonym regułom. W zabawie dydaktycznej dziecko ma okazję poszerzać swoje wiadomości oraz ćwiczyć koncentrację uwagi, pamięć i spostrzeganie.

 • Zabawy ruchowe – są zabawami bardzo różnorodnymi i mają szczególne znaczenie w rozwoju dziecka, gdyż zarówno ciało, jak i umysł potrzebuje aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju. Ponadto zabawy ruchowe pozwalają dziecku wyładować negatywne emocje, pozbyć się napięć, rozwijają samodzielność, odwagę i zaradność. Ruch wyzwala pozytywne emocje, co wprowadza dziecko w dobre samopoczucie.

 • Zabawy teatralne – podobne do zabaw tematycznych, gdyż również opierają się na zmianie ról. Kontakt z teatrem pozwala dzieciom rozwijać pozytywne cechy, postawy, zachowania i świat wartości. Teatr bawiąc – uczy, ponieważ przekazuje wartości uniwersalne i życiową mądrość. Zabawy teatralne zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój, uczą właściwego komunikowania się w grupie, umożliwiają budowanie relacji z ludźmi oraz dokonywanie własnych wyborów.

DLACZEGO DZIECKO POWINNO SIĘ BAWIĆ?

Zabawa jest niezwykle ważna w życiu każdego dziecka. Jest dominującą formą działalności dziecka, a więc tym, czym dla dorosłego nauka lub praca. Dziecku powinny zostać stworzone takie warunki, aby zabawa mogła się pojawić.

Zabawa wpływa przede wszystkim na stymulowanie rozwoju psychoruchowego, jak również:

 • rozwija inteligencję,
 • umożliwia poznanie samego siebie,
 • uczy empatii – kształtuje wrażliwość na problemy świata, rozwija zdolność wczuwania się w sytuację drugiej osoby,
 • kształtuje zdolność rozwiązywania problemów i przezwyciężania trudności,
 • uczy radzenia sobie z porażką,
 • kształtuje zdolność odnoszenia sukcesu,
 • rozwija zdolność do współpracy,
 • uczy umiejętności podporządkowywania się regułom,
 • kształtuje postawy dziecka i umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,
 • pozwala realizować pragnienia,
 • uczy odróżniać rzeczywistość od fikcji,
 • pozwala wyrażać siebie,
 • ćwiczy regulację emocji,
 • pozwala zredukować stres,
 • umożliwia odpoczynek i relaks,
 • pozwala urzeczywistnić skrywane emocje,
 • rozwija wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne,
 • rozszerza krąg doświadczeń dziecka,
 • rozwija pomysłowość i kreatywność.

Katalog korzyści płynących z zabawy nie jest zamknięty. Jeśli macie swoje propozycje, chętnie uzupełnię listę 😊


Źródła:

 • Notatki własne oraz materiały ze studiów podyplomowych „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”.
 • Dyner W. J., Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Ossolineum, Wrocław 1983.
 • Elkonin D. B., Psychologia zabawy, WSiP, Warszawa 1984.
 • Hemmerling W., Zabawy w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1990.
 • Hojniewicz W., Rozwój organizacji zabaw w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1982.
 • Kwiatowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1988.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo “Żak”, Warszawa 1995.
 • Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *