Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu, szkole i placówce

Pomoc dla najmłodszych dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole + prezentacja do pobrania


Z artykułu i prezentacji do pobrania dowiesz się:

  • co to jest WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU,
  • kto może skorzystać z takiej formy wsparcia,
  • jak otrzymać opinię o WWR.


Co to jest WWR i dla kogo?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy z której może skorzystać dziecko od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Niepełnosprawność o której mowa może dotyczyć dzieci z uszkodzonym wzrokiem, słuchem, niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją motoryczną), niepełnosprawnością umysłową, z autyzmem czy z zaburzeniami zachowania.  

WWR są to wszelkie działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, których celem jest usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny oraz komunikację dziecka. Pomoc obejmuje także rodziców, którzy zostają wyposażeni w niezbędne umiejętności potrzebne do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Bardzo ważne jest, aby wszelkie działania mające na celu pomoc i wsparcie zostały wdrożone jak najwcześniej.


WWR w przedszkolu, szkole i placówce

Wsparcie udzielane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz. U. z 2017r., poz. 1635) w postaci zajęć organizowanych w szkole, przedszkolu lub innej wskazanej w Rozporządzeniu placówce do której uczęszcza dziecko. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia różnego typu form pomocy (logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów). Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.


Opinia o WWR

Pomoc udzielana w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje dziecku, które posiada opinię o potrzebie objęcia go taką formą wsparcia. Opinia wydawana jest przez zespół orzekający, który działa w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W celu osiągnięcia maksymalnych efektów terapii niezbędna jest ścisła współpraca specjalistów udzielających pomocy z rodzicami dziecka.


Jak ubiegać się o opinie o WWR?

Rodzice, którzy chcą ubiegać się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju powinni najpierw zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej (z zaświadczeniem lekarskim o rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz innymi dokumentami, jeśli takowe są, np. opinią psychologiczną, logopedyczną, orzeczeniem o niepełnosprawności, opinią wychowawcy z przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola) oraz wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Następnie, w wyznaczonym terminie, udać się do poradni na badania z dzieckiem i po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dostarczyć ją do placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko (przedszkola, szkoły).


WWR a pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne

Należy pamiętać, że WWR nie jest ani pomocą psychologiczno-pedagogiczną (więcej na ten temat tutaj >) ani kształceniem specjalnym (więcej na ten temat tutaj >), ale zupełnie odrębną i niezależną formą wsparcia. W prezentacji do pobrania wyjaśniona jest interpretacja Rozporządzenia dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju, która w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego przedstawia jego najważniejsze założenia.


PREZENTACJA DO POBRANIA


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *