WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Kilka ważnych informacji na temat WOPFU, z punktu widzenia szkoły ogólnodostępnej


W artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

  • czym jest WOPFU,
  • co uwzględnia wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
  • jak powinien wyglądać ten dokument,
  • kto opracowuje WOPFU,
  • ile razy w roku szkolnym spotyka się zespół,
  • kiedy przeprowadza się WOPFU.


Zbliża się koniec semestru (chociaż dla niektórych ferie już się zaczęły 🙂 ), a więc czas opracowywania WOPFU. W szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dokumentacja w postaci wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania musi być opracowywana dla każdego dziecka z niepełnosprawnością, minimum dwa razy w danym roku szkolnym. Z mojej szkolnej praktyki wynika, że nadal wiele osób nie do końca wie, czym jest tajemniczo brzmiący skrót WOPFU, dlatego też postanowiłam przygotować artykuł, który mam nadzieję rozwieje wszelkie wątpliwości. Myślę, że każda osoba pracująca w szkole ogólnodostępnej, prędzej czy później, będzie miała okazję opracowywać WOPFU. Nie przedłużając, zapraszam na lekturę pozwalającą zdobyć wiedzę w pigułce na temat wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Czym jest WOPFU?

WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Jest dokumentem opracowywanym dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stanowi załącznik oraz podstawę do tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Opracowywanie WOPFU to złożony proces polegający na rozpoznaniu i ocenie poziomu wiedzy i umiejętności dziecka z niepełnosprawnością, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, zakresu możliwości psychofizycznych, ale także ograniczeń oraz trudności. Proces uwzględnia kontekst funkcjonowania dziecka zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Reasumując, zanim stworzymy IPET musimy przeprowadzić WOPFU (wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia), która będzie zawierać „indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia”.


Co uwzględnia WOPFU?

  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
  • w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,
  • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie, także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego wspólnie z grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Jak powinien wyglądać dokument WOPFU?

Obowiązujące przepisy nie narzucają wzoru dokumentu, ale zawierają konkretne wytyczne dotyczące jego zawartości. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia może być przedstawiona w dowolnej formie (wykres, tabela, zeszyt obserwacji). Istotne, aby w szkole obowiązywał jeden wzór tego dokumentu.


Kto opracowuje WOPFU?

Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia opracowuje zespół składający się z nauczycieli (przedmiotowców – mających lekcje z uczniem, nauczyciela współorganizującego kształcenie, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej, w przypadku uczniów młodszych) i specjalistów (pracujących z uczniem na zajęciach dodatkowych, a więc m.in. psycholog, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, logopeda, doradca zawodowy). W opracowywaniu wielospecjalistycznej oceny może brać udział także rodzic lub pełnoletni uczeń.

Dyrektor zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestnictwa w tym spotkaniu. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię WOPFU (oraz IPET).

W praktyce szkolnej najczęściej to wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń objęty kształceniem specjalnym koordynuje opracowywanie WOPFU, zawiadamia rodziców o organizowanym spotkaniu zespołu oraz prowadzi samo spotkanie.


Ile razy w danym roku szkolnym spotyka się zespół?

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w danym roku szkolnym. Zespół, zwykle dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę efektywności programu (IPET) oraz (jeśli zajdzie taka potrzeba) dokonując modyfikacji programu. Okresowa wielospecjalistyczna ocena oraz modyfikacja programu może być dokonywana we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, a także z innymi podmiotami. Sytuacja taka ma miejsce tylko za zgodą rodziców ucznia i w zależności od potrzeb.


Kiedy przeprowadza się WOPFU?

Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia przeprowadza się przed opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla danego ucznia. Dokumentacja WOPFU powinna być dołączona do IPET w sytuacji, kiedy jest on opracowywany lub zmieniany.


Ważne:

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do tajemnicy, a więc nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.


Powodzenia w opracowywaniu WOPFU 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *