Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

Jak dobrze przygotować ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej? + ankieta z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do pobrania


Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • jak przygotować się do sporządzenia oceny efektywności,
 • z jakich metod i technik można skorzystać dokonując oceny efektywności,
 • na co zwrócić uwagę przy pisemnym opracowywaniu oceny efektywności,
 • dlaczego ocena efektywności jest tak ważna.

Dodatkowo, w artykule znajdziesz przykładową ankietę z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, którą możesz pobrać. Ankieta jest w formie edytowalnej, dzięki czemu masz możliwość zmodyfikowania jej i dostosowania do swoich potrzeb.


Czym jest ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Każdy, kto prowadzi zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi na koniec roku szkolnego przygotować ocenę efektywności udzielanej pomocy. Wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że: „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia”.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom, nauczycielom i rodzicom, jednak oceny efektywności dokonuje się tylko dla zajęć prowadzonych z uczniami. Są to m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.


Zgodnie ze wspomnianym już rozporządzeniem dotyczącym zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele i szkolni specjaliści są zobligowani do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co tym samym nakłada na nich także obowiązek sporządzania ocen efektywności. Obrazowo cały proces związany z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej można przedstawić następująco:

 • Główne zadanie nauczycieli i szkolnych specjalistów: rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Sposób realizacji zadania: zaplanowanie i wdrożenie takich działań, które pozwolą zaspokoić rozpoznane potrzeby i możliwości ucznia.
 • Ocena efektywności: sprawdzenie i ocena, czy i jak udało się osiągnąć zaplanowane działania.

Jak przygotować się do sporządzenia oceny efektywności?

Przed przystąpieniem do pisania oceny efektywności, nauczyciel lub szkolny specjalista powinien zadać sobie pytania, które ułatwią przygotowanie dobrej oceny efektywności.

Oto kilka przykładowych pytań:

 • Czy założone cele udało się zrealizować? W jakim zakresie? Wszystkie czy tylko niektóre?
 • Jeśli założonych celów nie udało się osiągnąć, to co było tego przyczyną?
 • Czy zaszły zmiany w zakładanych postawach, umiejętnościach, wiedzy ucznia?
 • Co się nie zmieniło i wymaga jeszcze pracy? Co było tego przyczyną?
 • Jakie są największe trudności ucznia?
 • Jakie korzyści przyniosło uczniowi uczestnictwo w danych zajęciach?
 • Czy wymaga on kontynuacji pracy w podobnym zakresie w kolejnym roku szkolnym?
 • Czy cele i założenia, co do dalszej pracy z uczniem są takie same czy wymagają modyfikacji?
 • Jakie są wnioski z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dalsze działania związane z poprawą funkcjonowania ucznia?

Bardzo pomocne w pisaniu ocen efektywności są dzienniki zajęć dodatkowych oraz wszelkie inne notatki, które tworzymy dla samych siebie (np. uwagi dotyczące zachowania uczniów, postępów, realizacji określonych tematów itp.). Warto je sobie przejrzeć.


DO POBRANIA

Chcąc „zbadać” zadowolenie uczniów z prowadzonych przez nas zajęć, można posłużyć się ankietą. Bardzo polecam tę metodę, ponieważ wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, zwłaszcza jeśli ankieta jest anonimowa. Możecie skorzystać z mojej ankiety, którą przygotowałam w zeszłym roku dla wszystkich grup z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, z którymi pracowałam.


Z jakich metod i technik można skorzystać dokonując oceny efektywności?

 • Ankieta
 • Wywiad
 • Rozmowa kierowana
 • Obserwacja pracy ucznia
 • Analiza dokumentów i prac ucznia

Pisemne opracowanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ocena może być opracowana w dowolny przez nas sposób, ponieważ nie ma wytycznych, co do jej przygotowania. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w szkole obowiązuje jakiś wzór – wtedy należy się do niego dostosować, aby utrzymać spójną formę w danym miejscu. Pamiętajmy także, że liczy się jakość, a nie ilość, w związku z czym nie ma sensu pisać eseju na pięć stron! Ważna jest konkretna treść, która powinna znaleźć się w opracowaniu. I na koniec – ocena efektywności to nie sprawozdanie z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – warto wziąć to pod uwagę.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ocena efektywności powinna być uwzględniona w czasie tworzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).


Dlaczego ocena efektywności jest tak ważna?

Ocena efektywności, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu dokonanie oceny, czy pomoc, której udzielamy uczniowi jest rzeczywiście efektywna, czyli czy przynosi oczekiwane efekty. Wnioski, które formułujemy po dokonaniu oceny efektywności pozwalają zaplanować dalsze działania mające na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Ocena efektywności jest bardzo ważna w kontekście organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danej szkole – dzięki dobrze przygotowanej ocenie efektywności, uczniowie mają szansę otrzymać pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości. Jest to także cenne źródło informacji dla dyrektora na użytek pełnionego nadzoru pedagogicznego.


Źródła:

 • Łoskot M., 5 kroków do sprawnej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, „Głos Pedagogiczny”, 2023, nr 5, s. 6-10.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *